دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8806724


8806724 شماره دانشجو
محمد نام
امیدوار نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی رشته تحصیلی
سیستم اطلاعات جغرافیایی گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1388 سال ورود
1390/11/25 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه