دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8806374


8806374 شماره دانشجو
یاسر نام
انصاری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری رشته تحصیلی
فتوگرامتری گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1388 سال ورود
1390/11/18 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه