دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8806134


8806134 شماره دانشجو
فاطمه نام
شاپوری نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع رشته تحصیلی
صنایع گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1388 سال ورود
1390/6/29 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه