دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8806104


8806104 شماره دانشجو
زهرا نام
شاد نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع رشته تحصیلی
صنایع گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1388 سال ورود
1390/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه