دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8804804


8804804 شماره دانشجو
سیدمهدی نام
شاد نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی رشته تحصیلی
هوش مصنوعی گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده
1388 سال ورود
1390/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه