دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8800454


8800454 شماره دانشجو
جواد نام
گائینی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سازه/آموزش محور رشته تحصیلی
سازه گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1388 سال ورود
1390/11/30 تاریخ فارغ التحصیلی