دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8800074


8800074 شماره دانشجو
مجید نام
گتمیری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سازه های دریایی رشته تحصیلی
سازه گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1388 سال ورود
1390/11/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه