دانش آموخته ی مقطع دکتری تخصیصی

8700286


8700286 شماره دانشجو
محسن نام
کابلی نام خانوادگی
آقا جنسیت
دکتری تخصیصی مقطع
مهندسی برق رشته تحصیلی
برق گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1387 سال ورود
1391/11/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه