دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8610313


8610313 شماره دانشجو
جواد نام
امیراحمدی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - سخت افزار رشته تحصیلی
معماری سیستم های کامپیوتری گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده
1386 سال ورود
1391/6/29 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه