دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8609913


8609913 شماره دانشجو
علی نام
پرویز نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - سخت افزار رشته تحصیلی
معماری سیستم های کامپیوتری گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده
1386 سال ورود
1392/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه