دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8609573


8609573 شماره دانشجو
زینب نام
گدازگر نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - کنترل رشته تحصیلی
کنترل گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1386 سال ورود
1391/6/29 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه