دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8604724


8604724 شماره دانشجو
سعیده نام
کابلی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع رشته تحصیلی
صنایع گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1386 سال ورود
1389/3/23 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه