دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8513813


8513813 شماره دانشجو
حبیبه نام
بانیانی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1385 سال ورود
1390/6/7 تاریخ فارغ التحصیلی