دانش آموخته ی مقطع دکتری تخصیصی

8512466


8512466 شماره دانشجو
علی محمد نام
امانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
دکتری تخصیصی مقطع
شیمی گرایش شیمی آلی رشته تحصیلی
شیمی آلی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1385 سال ورود
1388/11/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه