دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8506883


8506883 شماره دانشجو
لیلا نام
بااوسی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1385 سال ورود
1389/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی