دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8506653


8506653 شماره دانشجو
ناصر نام
اسمعیلی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1385 سال ورود
1390/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی