دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8504604


8504604 شماره دانشجو
مصطفی نام
کابلی زاده نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری رشته تحصیلی
فتوگرامتری گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1385 سال ورود
1387/11/29 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه