دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8500904


8500904 شماره دانشجو
ملیحه نام
بهبودی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی فیزیک رشته تحصیلی
شیمی فیزیک گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1385 سال ورود
1387/10/23 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه