دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8500844


8500844 شماره دانشجو
مولود نام
برنج زر نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی فیزیک رشته تحصیلی
شیمی فیزیک گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1385 سال ورود
1388/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه