دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8500784


8500784 شماره دانشجو
ازاد نام
باوی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی تجزیه رشته تحصیلی
شیمی تجزیه گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1385 سال ورود
1387/12/26 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه