دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8500294


8500294 شماره دانشجو
عادل نام
اسدی جوزانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی معدنی رشته تحصیلی
شیمی معدنی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1385 سال ورود
1387/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه