دانش آموخته ی مقطع دکتری تخصیصی

8309886


8309886 شماره دانشجو
روزبه نام
شاد نام خانوادگی
آقا جنسیت
دکتری تخصیصی مقطع
مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی رشته تحصیلی
سیستم اطلاعات جغرافیایی گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1383 سال ورود
1388/4/23 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه