دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8307804


8307804 شماره دانشجو
حسین نام
ابراهیمی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی محض گرایش آنالیز رشته تحصیلی
ریاضی محض گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1383 سال ورود
1385/6/27 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه