دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8307704


8307704 شماره دانشجو
مصطفی نام
امینی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی محض گرایش جبر رشته تحصیلی
ریاضی محض گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1383 سال ورود
1385/5/16 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه