دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8307694


8307694 شماره دانشجو
مجید نام
اکبری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی محض گرایش جبر رشته تحصیلی
ریاضی محض گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1383 سال ورود
1385/8/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه