دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8307634


8307634 شماره دانشجو
سوسه نام
اندریانس احمدآبادی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1383 سال ورود
1385/6/29 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه