دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8307584


8307584 شماره دانشجو
محسن نام
آوجی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1383 سال ورود
1385/9/18 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه