دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8303753


8303753 شماره دانشجو
رضا نام
آرین فاضل نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضی کاربردی رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1383 سال ورود
1387/6/9 تاریخ فارغ التحصیلی