دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8303723


8303723 شماره دانشجو
زهرا نام
امیرحسینی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضی کاربردی رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1383 سال ورود
1387/4/30 تاریخ فارغ التحصیلی