دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8303713


8303713 شماره دانشجو
زینب نام
احمدی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضی کاربردی رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1383 سال ورود
1388/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی