دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8303693


8303693 شماره دانشجو
روزبه نام
ابرازی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضی کاربردی رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1383 سال ورود
1387/4/30 تاریخ فارغ التحصیلی