دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8207043


8207043 شماره دانشجو
سعیده نام
کابلی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها رشته تحصیلی
تجزیه وتحلیل سیستمها گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1382 سال ورود
1386/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی