دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8109024


8109024 شماره دانشجو
سیدعلی نام
مشکات نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد رشته تحصیلی
شناسائی و انتخاب مواد گروه آموزشی
مهندسی و علم مواد دانشکده
1381 سال ورود
1384/6/19 تاریخ فارغ التحصیلی