دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8109014


8109014 شماره دانشجو
عادل نام
محبتی جویباری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی رشته تحصیلی
شناسائی و انتخاب مواد مهندسی گروه آموزشی
مهندسی و علم مواد دانشکده
1381 سال ورود
1383/11/28 تاریخ فارغ التحصیلی