دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8109004


8109004 شماره دانشجو
سعید نام
فراهانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی رشته تحصیلی
شناسائی و انتخاب مواد مهندسی گروه آموزشی
مهندسی و علم مواد دانشکده
1381 سال ورود
1384/6/19 تاریخ فارغ التحصیلی