دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108984


8108984 شماره دانشجو
علی نام
دهقان همدان نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی رشته تحصیلی
شناسائی و انتخاب مواد مهندسی گروه آموزشی
مهندسی و علم مواد دانشکده
1381 سال ورود
1384/6/21 تاریخ فارغ التحصیلی