دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108934


8108934 شماره دانشجو
امیر نام
ادهم نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی سیستم های انرژی رشته تحصیلی
سیستمهای انرژی گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1381 سال ورود
1384/3/16 تاریخ فارغ التحصیلی