دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108814


8108814 شماره دانشجو
مجید نام
ابراهیمیان نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-آیرودینامیک رشته تحصیلی
آیرودینامیک گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1381 سال ورود
1384/6/12 تاریخ فارغ التحصیلی