دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108774


8108774 شماره دانشجو
امیررضا نام
جنتیان نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز رشته تحصیلی
دینامیک پروازوکنترل گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1381 سال ورود
1384/6/20 تاریخ فارغ التحصیلی