دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108764


8108764 شماره دانشجو
محسن نام
ایرانی رهقی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز رشته تحصیلی
دینامیک پروازوکنترل گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1381 سال ورود
1384/6/12 تاریخ فارغ التحصیلی