دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108754


8108754 شماره دانشجو
محمدرضا نام
اسرافیلیان سلطانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز رشته تحصیلی
دینامیک پروازوکنترل گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1381 سال ورود
1384/6/23 تاریخ فارغ التحصیلی