دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108714


8108714 شماره دانشجو
علیرضا نام
حیدری ابیانه نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی رشته تحصیلی
جلوبرنده گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1381 سال ورود
1384/6/16 تاریخ فارغ التحصیلی