دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108704


8108704 شماره دانشجو
حیدر نام
بلوکی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی رشته تحصیلی
جلوبرنده گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1381 سال ورود
1384/6/23 تاریخ فارغ التحصیلی