دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108694


8108694 شماره دانشجو
عباس نام
بایرامیان نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی رشته تحصیلی
جلوبرنده گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1381 سال ورود
1383/11/27 تاریخ فارغ التحصیلی