دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108684


8108684 شماره دانشجو
محمد نام
اسلامی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی رشته تحصیلی
جلوبرنده گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1381 سال ورود
1384/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی