دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108564


8108564 شماره دانشجو
احمد نام
دارابی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی رشته تحصیلی
مهندسی فضایی گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1381 سال ورود
1384/6/16 تاریخ فارغ التحصیلی