دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108554


8108554 شماره دانشجو
ساسان نام
امانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی رشته تحصیلی
مهندسی فضایی گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1381 سال ورود
1384/6/20 تاریخ فارغ التحصیلی