دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108494


8108494 شماره دانشجو
بهروز نام
بهمردی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع رشته تحصیلی
صنایع گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1381 سال ورود
1384/3/30 تاریخ فارغ التحصیلی