دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108444


8108444 شماره دانشجو
ناصر نام
اصلانی کلخوران نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - راه وترابری رشته تحصیلی
راه و ترابری گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1381 سال ورود
1383/11/7 تاریخ فارغ التحصیلی