دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108264


8108264 شماره دانشجو
هوشنگ نام
عیوضی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی رشته تحصیلی
سیستم اطلاعات جغرافیایی گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1381 سال ورود
1383/11/28 تاریخ فارغ التحصیلی